องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

 

อบจ. 01-1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
คำขอจดทะเบียนสถานการค้า

สำหรับเจ้าพนักงาน
ทะเบียนรับเลขที่...................................
วัน เดือน ปี ที่รับ...................................
เจ้าพนักงานผู้รับ..................................

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ประกอบการ

ชื่อผู้ประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :
      (   ) บุคคลธรรมดา : บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ : ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/เขต :
      (   ) นิติบุคคล : เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ : เมื่อวันที่ :
ที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ : ตรอก/ซอย : หมู่ที่ ถนน :
ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต : จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์ : อีเมล์ :

สถานการค้า

ชื่อสถานการค้า :
สถานที่ตั้ง เลขที่ : ตรอก/ซอย : หมู่ที่ : ถนน :
ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต : จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์ :

 เอกสารที่ยื่นพร้อมคำขอ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ   จำนวน แผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานการค้า                                                                                                        จำนวน แผ่น
3. แผนที่ที่ตั้งของสถานการค้า                                                                                                                      จำนวน แผ่น
4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานการค้าที่จดทะเบียนหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่                          จำนวน แผ่น
5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)                                                                                                         จำนวน แผ่น
6. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)                                                       จำนวน แผ่น
7. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)                   จำนวน แผ่น

(เฉพาะไฟล์ชนิด pdf, doc, docx, xls ,xlsx, jpg, jpeg, png, rar, zip เท่านั้น)

ข้าพเจ้ารับรองว่ารายการข้างต้นที่ยื่นมานี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..............................................................................ผู้ประกอบการ/ผู้รับมอบอำนาจ

(............................................................................................)

วันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ..........................

หมายเหตุ  จัดส่งเอกสารใบจดทะเบียนสถานการค้าฯ ทางไปรษณีย์และอีเมล์ของผู้ประกอบการตามที่ได้แจ้งไว้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814676 ต่อ 0 Email : [email protected]