องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

มาตรการป้องกันการทุจริต

 

 

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคำนวนเป็นเงินได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานผล การนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
คำสั่งองค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256ุ6
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับบุคคล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
โปสเตอร์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล อบจ.ศรีสะเกษ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (มิถุนายน 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ( พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขยายกรอบระยะเวลาการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนเมษายน 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องกระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2565
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน วันที่ 15 ตุลาคม 2563
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง กระบวนการการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 9 เมษายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรกประจำปี พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจำนงการบริหารงานความสุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2561
คู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกบุคลการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ ITA องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจำนงการบริหารงานความสุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562

มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบาย ความโปร่งใส และเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
722
สัปดาห์นี้ :
722
เดือนนี้ :
26,501
ทั้งหมด :
455,238

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]