องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เล่มที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปี 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แก้ไขครั้งที่ 1/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (เล่มที่ 2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (เล่มที่ 1)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แก้ไขครั้งที่ 1/2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 (เล่มที่ 2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 (เล่มที่ 1)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2559) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 มีนาคม 2559

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
คำนำ สารบัญ
หน้าปก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2559

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2559-2563) วันพุธที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ถนน
บัญชีโครงการประสานแผนพัฒนา

บัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (แหล่งน้ำ)

บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำเสนอบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
728
สัปดาห์นี้ :
728
เดือนนี้ :
26,507
ทั้งหมด :
455,244

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]