องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง โอน ตั้งเป็นรายการใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (โอนครั้งที่ 6/2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง โอน ตั้งเป็นรายการใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (โอนครั้งที่ 1 และแก้ไขครั้งที่ 1/2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง โอน ตั้งเป็นรายการใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (โอนครั้งที่ 2/2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง โอน ตั้งเป็นรายการใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเปลี่ยนแปลง โอนครั้งที่ 2/2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง โอน ตั้งเป็นรายการใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (โอนครั้งที่ 3/2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง โอน ตั้งเป็นรายการใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (โอนครั้งที่ 4/2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง โอน ตั้งเป็นรายการใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (โอนครั้งที่ 5/2563)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  งวดที่ 1 (ต.ค.61 - ธ.ค.61)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งวดที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ ผด.3 งวดที่ 2 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
ดาวน์โหลด 3
ดาวน์โหลด 2
ดาวน์โหลด 1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับแผน ครั้งที่ 2)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับแผน ครั้งที่ 2)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 9) 

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 10)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 12)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งวดที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย.61)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ ผด.3 งวดที่ 2 (เม.ย.61 - มิ.ย.61)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 13)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ พ.ศ. 2561

รายงานทางการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษงบประมาณประจำปี 2561

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งวดที่ 2 (ม.ค.61 - มี.ค.61)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 (ม.ค.61 - มี.ค.61)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) (กู้เงินทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.ส.อ.)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ ผด.3 งวดที่ 1 (ต.ค.60 - มี.ค.61)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 4 (ก.ค.60 - ก.ย .60)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด.3 งวดที่ 3 (ก.ค.60 - ก.ย.60)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) (กู้เงินทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.ส.อ.)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) มนรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) (กู้เงินทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.ส.อ.)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด.3 งวดที่ 2 (เม.ย.2560 - มิ.ย. 2560)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 (เม.ย. 2560 - มิ.ย. 2560)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 10)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 12)

ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 13)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) (กุ้เงินทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.ส.อ.)

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศ การอนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศ การอนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ประกาศ การอนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

ประกาศ การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ประกาศ อนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)

ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด.3 งวดที่ 1 (ต.ค.2559 - มี.ค. 2560)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด.6 งวดที่ 1 (ต.ค. 2559 - มี.ค. 2560)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างรอบเดือน มกราคม 2559

ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา(e-Auction) ประจำปีงบประมาณ 2559
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2559
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

การอนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผน
ประกาศ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559

ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ ประจำปี 2558
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ตามข้อบัญญัติปี 2558
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา ตามข้อบัญญัติปี 2558
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามข้อบัญญัติปี 2558
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ตามข้อบัญญัติปี 2558
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติปี 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558

และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และค่าบริการตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 : ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2 : ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
18
สัปดาห์นี้ :
10,384
เดือนนี้ :
26,399
ทั้งหมด :
381,371

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]