องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

วีดีโอ

บันทึกภาพแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567

วิดีทัศน์การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๖

อบจ.ศรีสะเกษ ทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคล เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

อบจ.ศรีสะเกษ ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลปีใหม่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

"โฮมบุญข้าวใหม่ปลามัน ลุ่มน้ำมูล ชี " ณ วัดจำปา บ้านหัวนา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๗

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภภาพที่บ้าน แก่โรงพยาบาลขุนหาญ,โรงพยาบาลพยุห์

อบจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเสน ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภภาพที่บ้าน แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานฉลิมฉลอง ๒๔๑ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมการประดับตกแต่งและปรับปรงภูมิทัศน์เมืองศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมฉลอง ๒๔๑ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

MOU ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภาเดินทางมาศึกษาดูงาน รพ.สต.บ้านแทง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

VTR การศึกษาดูงาน สาธารณสุข วุฒิสภา 7 พย 66

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.ชวนเที่ยวศรีสะเกษ กินกินไปไป by อบจ.ศรีสะเกษ EP.4 บึงบูรพ์

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น งานแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด อบจ.ศก.

รายการ อบจ.ชวนเที่ยวศรีสะเกษ กินกินไปไป by อบจ ศรีสะเกษ EP. 3 กันทรารมย์

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีประจำปี การปรับปรุงบัญชี

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการยกระดับศักยภาพมัคคุเทศก็ท้องถิ่นชุมชน

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ระดับจังหวัดของ อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการ ๑ อปท.๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรให้กับผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน Futsal PAO Sisaket Open Cup 2023

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทอผ้าเบญจศรีให้กับสตรีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทอผ้าเบญจศรีให้กับสตรีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โรงเรียนสอนคิด (Thinking School) ณ โรงเรียนบ้านเพียนาม อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ชวนเที่ยวศรีสะเกษ กินกินไปไป by อบจ.ศรีสะเกษ EP.2 เทศกาลดอกลำดวนบาน

รายการ อบจ.ชวนเที่ยวศรีสะเกษ กินกินไปไป by อบจ.ศรีสะเกษ EP.2 เทศกาลดอกลำดวนบาน ๒๕๖๖

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวร

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการบูรณาการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมพลเมืองดี มีจิตอาสาร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการประชาสัมพันธ์และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ "อำเภอห้วยทับทัน"

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจําปี ๒๕๖๖

รายการ อบจ.ชวนเที่ยวศรีสะเกษ กินกินไปไป by อบจ.ศรีสะเกษ EP.1 ห้วยทับทัน

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร อบจ.ศรีสะเกษ เทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมระบาดวิทยา หลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยเครือข่ายหน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมเสริมพลังครอบครัวล้อมรั้วด้วยรัก ใส่ใจพ่อแม่วัยรุ่น รุ่นที่ ๑

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมให้ความรู้และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การแสดงแสง สี เสียง อารธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ตอน "รอยบรรพชน"

บันทึกภาพ การแสดงแสง สี เสียง อารธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ตอน "รอยบรรพชน" ประจำปี ๒๕๖๖

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมส่งเสริมการซ่อมเครื่องยนต์เล็กให้กับประชาชนภายในจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น แถลงข่าว“เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๖"

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม "พลังครู" คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ปฐมนิเทศข้าราชการถ่ายโอนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต.มาสังกัด อบจ.ศก.

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

รายการ อบจ เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านช่าง สน.ช่าง

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ พ.ศ.๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร ครั้งที่ ๒๕

PHA MO E-DANG RUN 2022 เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร ครั้งที่ 25

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมพลเมืองดี "จิตอาสาร่วมพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น งานเฉลิมฉลอง ๒๔๐ ปี "สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง ๒๔๐ ปี ศรีสะเกษ"

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอคคีภัย อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ มิตซูบิชิประเทศไทยจำกัดบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน "อบจ.ศรีสะเกษจูเนียร์คัพ" ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕

วิดีทัศน์นำเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านช่าง อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการบูรณาการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพงานสร้างสรรค์จากใบตอง ให้กับผู้สูงอายุ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น บันทึกภาพ "แรลลี่สองแผ่นดินตะลอนทัวร์ภูสิงห์-อัลลองเวง"

บันทึกภาพ แรลลี่ชมของดีศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕ "แรลลี่สองแผ่นดินตะลอนทัวร์ภูสิงห์-อัลลองเวง"

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รุ่นที่ ๑

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย อบจ. ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การปรับแต่ง และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น "แรลลี่สองแผ่นดินตะลอนทัวร์ภูสิงห์-อัลลองเวง"

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษประจำปี ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสำหรับครู อบจ.ศรีสะเกษ ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ตามรอยเครื่องจักรกล อบจ.ศรีสะเกษ ซ่อมแซมถนนบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ จัดโครงการแลกเปลียนความรู้สมุนไพร "รักกัญ"

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ (เทคนิคการเป็นพิธีกร)

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ของ อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสำหรับข้าราชการครู อบจ.ศรีสะเกษ ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น กิจกรรมร้อยรักร้อยดวงใจประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพหัตถรรมการปักผ้าพื้นเมืองให้กับสตรีศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่นประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ของ อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ OTOP ขั้นพื้นฐาน

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ นำนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น วันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการ "Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" ประจำปี 2565

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พิธีเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พิธีบวงสรวงเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมบริการท่องเที่ยวสำหรับนักกีฬา "ศรีสะเกษเกมส์" ฟรี

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การผลิตน้ำยาล้างจาน โดยศูนย์แห่งการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น กิจกรรมโครงการอบรมศิลป์รักษ์ป่า Nature Hug Art Camp

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ภารกิจศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ หลักสูตร "การปักผ้าพื้นเมือง"

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น มหกรรมกีฬาและนันทนาการ "อบจ.ศรีสะเกษ คัพ" ประจำปี ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทศรีสะเกษ 65

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ประชุมเตรียมความพร้อม มินิฮาล์ฟมาราธอน สู่เขาพระวิหาร ครั้งที่ 24

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมพัฒนาเครือค่ายและศูนย์รับเรื่องและจ่ายงาน การแพทย์ฉุกเฉินประจำ จ.ศก.

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย อบจ.ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศก.บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าปู่ตาเฉลิมฉลอง๒๓๙ ปีศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งชมทะเลหมอกสู่อ้อมกอดผามออีแดง

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ รับการประเมินภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น “กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่นประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของ อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ประชุมและมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุอบจ.ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนศูนย์เศษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อคืนธรรมชาติให้ผืนป่า

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ประชุมวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ เข้าตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยวิธี Rapid Antigen Test

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ รวบรวมและนำขยะอันตรายของชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมใจปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน/โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่นจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๔-๗๐

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/รพ.สต. ให้แก่ อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผังบัญชี

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ฝึกอบรมการใช้งานรถเจาะบ่อบาดาล สำหรับบุคลากรสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๔

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ประเมินผล รร.สังกัด อบจ.ศก.ในการเปิดภาคเรียนตามแบบ "Thai Stop Covid Plus"

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น รพ.ศก. , อบจ.ศก. จัดโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษร่วมกับ อบจ.ศรีสะเกษ เปิด รพ.สนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศก.ร่วมกับภาคเอกชน มอบ “ห้องความดันบวก” โรงพยาบาล คัดกรองเชื้อโควิด19

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศก.

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การสัมนาหลักปฏิบัติราชการที่ดี จากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ๒๕๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น งานแถลงข่าวประเพณีเส็งกลองกิ่ง เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น วันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น งานแถลงข่าวเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การประชุมสภา อบจ.ศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร เรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ องค์กรแห่งการเรียนรู้ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่นโครงการอบรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัฑ์ OTOP ขั้นพื้นฐาน

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พิธีมอบประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.ศรีสะเกษ , ส.อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ จัดโครงการสัมนาชี้แจงการปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลเลือกตั้ง ส.อบจ.นายก อบจ.ศรีสะเกษ อย่างไม่เป็นทางการ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น แนะนำอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อบจ.ศก. 2563

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ศรีสะเกษ และ นายก อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมการจัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย "หลักสูตรยุวชนประชาธิปไตย" ประจำปี ๒๕๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการวิจัยชุมชนรูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์

"PAO SSK MAN" "ยอดมนุษย์ อบจ.ศรีสะเกษ" ตอน... "การ์ดไม่ยอมตก"

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบจ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการประกวดโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และการบริหารสัญญา อบจ.ศรีสะเกษ ๒๕๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี ๒๕๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาอปท. จังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม ๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธีประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศก.

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านกุดนาแก้ว อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น 39 โรงเรียน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมดูแลนักเรียน ป้องกันโควิด-19

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพหลักสูตรปักผ้าพื้นเมืองศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคในแกนนำหมู่บ้าน อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น รพ.ศก.และ อบจ.ศก.จัดโครงการ “Plus1เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต ”

หนังสั้นสะท้อนสังคม "ภัยเงียบ" โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ บ้านอะลาง อ.เมืองจันทร์

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านศีล ๕ วัดสิเรียมพุทธาราม

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง วัดจำปา

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ประชุมสัญจรขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาความรู้ทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ส่งใจไปให้ "นักรบเสื้อกาวน์" สู้ภัยโควิด-19

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมปรบมือให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับโรคติดต่อไวรัส COVID-19

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ป้องกัน COVID-19 By อบจ.ศรีสะเกษ

8 วิธีง่ายๆป้องกันโควิด-19 By อบจ.ศรีสะเกษ

การแยกขยะอย่างถูกวิธี By อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมเสริมสร้างทักษะความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสสุจริตในองค์กร

รายการ อบจ เพื่อคนท้องถิ่น อบรมให้ความรู้ป้องกันไวรัสและจัดทำหน้ากาก เพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2563

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น เบื้องหลังผู้สร้างการแสดง แสง เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรพฤทเธศวร 63

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น บันทึกภาพเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไท ศรีสะเกษ 2563

การแสดง แสง เสียง "อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร" ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น แถลงข่าวเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไท ศรีสะเกษ ประจำปี 2563

รายการ อบจ เพื่อคนท้องถิ่น โครงการรวบรวมและคัดแยกขยะอันตรายของชุมชนไปกำกัดอย่างถูกวิธี

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

วีดีทัศน์ แนะนำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พิธีมอบรางวัลคนดีศรีสะเกษ ประจำปี 2562

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมให้ความรู้ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2563

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น มหกรรมกีฬาและนันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษ คัพ 2563

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ประชุมเชิงปฎิบัติการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พิธีเปิดฟุตบอลปรางค์กู่คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลปรางค์กู่คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น "เกษตรอินทรีวิถีศรีสะเกษ 5 ธันวาคม วันดินโลก" บ้านเห็นอ้ม อ.วังหิน

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการคลองสวยน้ำใสดุจน้ำพระทัยพระราชินีพันปีหลวง วัดสำโรงเกียรติ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โฮมบุญข้าวใหม่ปลามัน วัฒนธรรมลุ่มน้ำมูลชี เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2562

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่นโครงการคลองสวยน้ำใสดุจน้ำพระทัยพระราชินีพันปีหลวง บ้านหนองแปน อุทุมพรพิสัย

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จ.ศรีสะเกษ 2562

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น แถลงข่าวมินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ สู่ อช.เขาพระวิหาร ครั้งที่ 22

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พร้อมจัด "โฮมบุญข้าวใหม่ปลามัน วัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล ชี เทิดไท้องค์ราชัน

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง เพื่อส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น เวทีสรุปถอดบทเรียนภาคีเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ศาสตร์พระราชา ศูนย์ OTOP

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ศาสตร์พระราชา วัดจำปา อ.กันทรารมย์

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงต้นแบบ บ้านโพธิ์สามัคคี อ.ปรางค์กู่

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับผู้พิการภายในจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวัดศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงต้นแบบ บ้านธาตุน้อย อ.อุทุมพรพิสัย

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น พิธีมอบโล่เกียรติคุณแม่ตัวอย่างโรงเรียนหมู่บ้านศีล๕ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย "สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2562

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมคุณธรรม​ จริยธรรม​เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกบุคลากร​

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น เปิดศูนย์การเรียนรู้แปลงเกษตรอินทรีย์วิถีบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง วัดโพธิ์ศรี อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุภายในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ประสบการณ์บุคลากร อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น อบจ.ศก.ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน จ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น เปิดโลกการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ SSK PARK อบจ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น KICK OFF รณรงค์ป้องกันโรงพิษสุนัขบ้าจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการคัดแยกขยะอันตรายของชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รร.บ้านโนนติ้ว อ.ยางชุมน้อย

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านนากกโก ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น การแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.ศรีสะเกษจูเนียร์คัพ ประจำปี 2562

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม.จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

การแสดง แสง เสียง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” จากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ศรีสะเกษ [ฉบับ

รายการ อบจ เพื่อคนท้องถิ่น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปี 2562

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

แนะนำจังหวัดศรีสะเกษ

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
682
สัปดาห์นี้ :
682
เดือนนี้ :
26,461
ทั้งหมด :
455,198

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]