องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือการปฏิบัติงาน

เทคนิค แนวทางการปฏิบัติกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ

การบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ eLA4S ประจำปี ๒๕๖๕

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คู่มือการดำเนินการทางวินัย

คู่มือการปฏิบัติงาน กรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย ส่วนบริหารงานคลัง สำนักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP

รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี อปท

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
97,722
สัปดาห์นี้ :
97,951
เดือนนี้ :
98,394
ทั้งหมด :
138,619

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]