องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือการปฏิบัติงาน

หลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ (ฉบับใหม่) การเบิกค่าใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข การเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับใหม่)"

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง นิติกร

การเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายงานประจำปี 2567

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

คู่มือบริหารงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปแนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑ - แบบ บส.๕) เอกสาร PDF
สรุปแนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑ - แบบ บส.๕) เอกสาร Word
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ภาพรวมงานตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

เทคนิค แนวทางการปฏิบัติกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ

การบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ eLA4S ประจำปี ๒๕๖๕

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คู่มือการดำเนินการทางวินัย

คู่มือการปฏิบัติงาน กรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย ส่วนบริหารงานคลัง สำนักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP

รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี อปท

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
689
สัปดาห์นี้ :
689
เดือนนี้ :
26,468
ทั้งหมด :
455,205

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]