องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

►O1 โครงสร้าง 

►O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

►O3 อำนาจหน้าที่

►O4 ข้อมูลการติดต่อ 

►O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

►O6 Q&A 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

►O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาหน่วยงาน 

►O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

►O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

►O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

►O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

►O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

►O13 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

►O14 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

►O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

►O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

►O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

►O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

►O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

►O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

►O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

►O22 แนวปฏิบัติการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

►O23 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

►O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

►O25 การเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

►O26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

►O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

►O28 รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy 

►O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา

►O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

►O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

►O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

►O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

►O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

►O35 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
609
สัปดาห์นี้ :
6,570
เดือนนี้ :
20,292
ทั้งหมด :
422,159

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]