องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ข่าวการเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองบ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองบ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกลำห้วยเสวกโลก บ้านโนนคูณน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกลำห้วยเสวกโลก บ้านโนนคูณน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองบ้านท่าคล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองบ้านท่าคล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์เครื่องจักรกล บ้านพัก และอาคารอื่น ๆ ที่ชำรุด
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์เครื่องจักรกล บ้านพัก และอาคารอื่น ๆ ที่ชำรุด
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพวัสดุ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพวัสดุ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านขะยุง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม-บ้านสังเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านขะยุง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม-บ้านสังเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ-บ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ-บ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลดู่-บ้านโนนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลยาง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลดู่-บ้านโนนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลยาง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านเสียว หมู่ที่ 1 ตำบลเสียว - บ้านไผ่หนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านเสียว หมู่ที่ 1 ตำบลเสียว - บ้านไผ่หนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านโนนไหล่ หมู่ที่ 2 ตำบลเสียว - บ้านหนองคับคา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านโนนไหล่ หมู่ที่ 2 ตำบลเสียว - บ้านหนองคับคา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านขะยุง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม-บ้านสังเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านขะยุง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม-บ้านสังเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ-บ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ-บ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลดู่-บ้านโนนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลยาง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลดู่-บ้านโนนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลยาง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านเสียว หมู่ที่ 1 ตำบลเสียว - บ้านไผ่หนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านเสียว หมู่ที่ 1 ตำบลเสียว - บ้านไผ่หนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านโนนไหล่ หมู่ที่ 2 ตำบลเสียว - บ้านหนองคับคา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Cape seal สายทางบ้านโนนไหล่ หมู่ที่ 2 ตำบลเสียว - บ้านหนองคับคา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านปะหละ หมู่ที่ 8 - บ้านปะอาว หมู่ที่ 1 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านปะหละ หมู่ที่ 8 - บ้านปะอาว หมู่ที่ 1 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองครก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง-บ้านบุ่ง หมู่ที่ 12 - บ้านปะหละ หมู่ที่ 8 ตำ
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองครก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง-บ้านบุ่ง หมู่ที่ 12 - บ้านปะหละ หมู่ที่ 8 ตำ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง-บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จัง
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง-บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จัง
4 กรกฎาคม. 2556

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
223,608
สัปดาห์นี้ :
223,843
เดือนนี้ :
224,267
ทั้งหมด :
264,468

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]