องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แก่

- ฝ่ายอำนวยการ 
- ฝ่ายสวัสดิการสังคม
- ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
- ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทรศัพท์ 0 4581 4676 ต่อ 0

นางสาวทัศนันท์

สุโพณะ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

         081-977-4113

- ฝ่ายอำนวยการ

         ต่อเบอร์ภายใน 0, 101

- ฝ่ายสวัสดิการสังคม

         ต่อเบอร์ภายใน 107, 108

- ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

         ต่อเบอร์ภายใน  109, 110

- ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

         ต่อเบอร์ภายใน 113

- ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         ต่อเบอร์ภายใน  111

 

 

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
241
สัปดาห์นี้ :
2,820
เดือนนี้ :
17,488
ทั้งหมด :
345,427

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]