องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

 

 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ดังนี้

 

- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

- ฝ่ายงบประมาณ

- ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

โดยมีภารกิจหน้าที่ ดังนี้

- งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน ประมวลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเสนอกำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นในการบริการสาธารณะในเขตจังหวัด

- งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและสถานะทางการคลัง

- งานกำหนดปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

-งานพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดขององค์กร

-งานจัดทำแผน/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

- งานดำเนินการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

- งานจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี /แผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม / แผนดำเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสม

- งานแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน

พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานวิเคราะห์โครงการ / กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ และดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

- งานจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- งานดำเนินการบูรณาการโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ

- งานแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

- งานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

- งานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

-งานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด  (กรอ.)

- งานติดตามประสานการจัดตั้งองค์กรประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด

-งานประสานแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและอำเภอ

- งานประสานด้านนโยบายเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

- งานกำหนดแนวทาง / หลักเกณฑ์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเสนอเข้าบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

- งานวิเคราะห์ความสอดคล้องการจัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

- งานจัดเวทีประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  และประชาคมท้องถิ่นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- งานจัดประชาคมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและจัด ลำดับความสำคัญของแผนงาน /โครงการที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นประสานเพื่อเสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ

- งานศึกษา วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเตจังหวัด

- งานประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด/อำเภอ

- งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

-งานศึกษาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ด้านประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของจังหวัด และศึกษาทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในด้านการสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนฯลฯ

- งานวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตัวชี้วัดการพัฒนากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- รวบรวมตัวชี้วัดระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัดและประเทศ  โดยใช้ข้อมูลสถิติจากส่วนราชการ /หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์นำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น

- งานข้อมูลพื้นฐานสำคัญของจังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

  - งานจัดทำ / เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สถิติในการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 - งานจัดทำข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์กำหนดเป้าประสงค์การพัฒนา

 - งานการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในการทบทวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

 - งานวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis) เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

- งานจัดทำสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา

- งานสรุปข้อเสนอแนะการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลเสนอแผนการพัฒนาในอนาคต

- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ

- งานวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมส่วนราชการในสังกัด/ส่วนราชการอื่นเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโดยมีความสอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- งานวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม ขอใช้เงินสำรองจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น

- งานวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานวิเคราะห์การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำเป็นกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

- งานวิเคราะห์สถานการณ์การคลังในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานวิเคราะห์การตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

- งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ มิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

- งานลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

  - งานวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

  - งานวิเคราะห์/วางแผนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณแผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสำนักงบประมาณ

- งานกำหนด/จัดทำปฏิทิน กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานกำหนด/จัดทำปฏิทิน กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานวางแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

- งานกำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานวิเคราะห์การเงินและสถิติต่างๆ ของส่วนราชการเพื่อประกอบการคำนวณก่อนการเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

- งานวางแผนการจัดทำงบประมาณ ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการชองหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณในระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL)

- งานวางแผนการจัดทำข้อมูลรายละเอียด เอกสารประกอบ การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

- งานวิเคราะห์รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ

- งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นเพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

- งานเสนอขออนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณเพื่อกำหนดเป็นกรอบ “ร่าง” งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม

- งานขอขยายระยะเวลาการจัดทำ “ร่าง” งบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่น

- งานควบคุมงบประมาณตามข้อบัญญัติ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

- งานเสนอขออนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณเพื่อกำหนดเป็นกรอบ “ร่าง” งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม

- งานขอขยายระยะเวลาการจัดทำ “ร่าง” งบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่น

- งานควบคุมงบประมาณตามข้อบัญญัติ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

- งานการรายงาน/จัดส่งสำเนา งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่

ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- งานเสนอญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

- งานประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

- งานโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานการศึกษา วิเคราะห์  รวบรวมข้อมูลและสร้างกรอบการวิจัยในเชิงกฎหมาย งานพัฒนาขีดความสามารถการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดหาเอง

-งานพัฒนาแนวทางเพิ่มรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด  

- งานเปรียบเทียบรายได้จากการใช้จ่ายเงิน ตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

-งานประสานเกี่ยวกับงบประมาณการพัฒนารายได้กับส่วนราชการภายใน และส่วนราชการอื่นๆ

- งานตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ

- งานจัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบ

- งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และกำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการติดตามและประเมินผล

- งานศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- งานศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการติดตามตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

- งานศึกษา วิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) ตามแบบรายงานแบบที่ 3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาพรวม (แบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก(แบบรายงานแบบที่ 3/3)

- งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์กำหนดแผนการปฏิบัติงานของฝ่าย

- งานกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

- งานจัดทำเอกสารแผนการปฏิบัติงานของฝ่าย

- งานประสาน รวบรวม ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามงานศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแนวทาง/แผนการออกตรวจติดตามกิจกรรม/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- งานศึกษา วิเคราะห์ ผลการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตามที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

- งานกำกับ ดูแลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

      - งานวิเคราะห์แนวทางในติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

- งานจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29

- งานจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- งานจัดเตรียมเอกสารการประชุม หนังสือเชิญประชุม สรุปรายงานการประชุม เกี่ยวกับงานติดตาม และประเมินผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานกำกับ ติดตาม การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ตามมติ ครม. ให้สำนักงบประมาณภายในกำหนด

- งานกำกับ การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (งบประมาณเงินอุดหนุน) และรายงานผลการประชุมการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ(งบประมาณประเภทเงินอุดหนุน)

- งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามมติ ครม.ให้สำนักงานงบประมาณภายในกำหนด

- งานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (งบประมาณประเภทเงินอุดหนุน)

- งานศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลของจังหวัดและรองรับการให้บริการและสนับสนุนให้หน่วยงานราชการภายในและภายนอกได้มีการนำข้อมูลจากระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- งานพัฒนาและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกลาง และระบบสารสนเทศ

- งานบูรณาการข้อมูลด้านงานพัฒนาท้องถิ่นในระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในองค์กร ส่วนราชการภายในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- งานศึกษา วิเคราะห์การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและของประเทศ

- งานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

- งานควบคุม ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรเชื่อมโยงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานจัดทำระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล ระหว่างส่วนราชการต่อระบบอินเตอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ตระหว่างส่วนราชการอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- งานช่วย ตรวจสอบ สืบค้นและรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ

- งานดำเนินการเกี่ยวกับการ ดูแล บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

- งานบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-plan)

-งานวางแผนกรอบการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(Clinic Center)

- งานจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)

- งานจัดเตรียมการประชุมของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- งานการเงิน การบัญชี งานพัสดุ งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการและพนักงานจ้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- งานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส               

- งานจัดทำการรายงานตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี

- งานบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- งานศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- งานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 - งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ 

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
266
สัปดาห์นี้ :
2,845
เดือนนี้ :
17,513
ทั้งหมด :
345,452

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]