องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มีภารกิจหน้าที่ ดังนี้

- งานตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน 8 ส่วนราชการ 39 โรงเรียน

- งานสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง 8 ส่วนราชการ 39 โรงเรียน

- งานตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 8 ส่วนราชการ 39 โรงเรียน

- งานตรวจสอบการจัดคนเข้าบ้านพัก 8 ส่วนราชการ 39 โรงเรียน

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการ อบจ. /ข้าราชการครู  ในสังกัด 8 ส่วนราชการ 39 โรงเรียนประกอบด้วย

        (1) การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน

        (2) การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร

        (3) การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

- งานตรวจสอบการอยูเวรรักษาการณ์ในสถานที่ราชการ

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายและนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

- งานตรวจสอบการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

- งานตรวจสอบการดำเนินการด้านการป้องกันและควบคุมโรค

- งานตรวจสอบการดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

- งานตรวจสอบด้านการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- งานตรวจสอบด้านการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือประชาชนเกิดสาธารณภัย

- งานตรวจสอบการดำเนินงานด้านสารสนเทศ

- งานตรวจสอบการควบคุม การซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

- งานตรวจสอบถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. และการจัดทำทะเบียนประวัติถนน

- งานตรวจสอบทะเบียนคุมการซ่อมแซม/ปรับปรุง ต่อเติมถนน

- งานตรวจสอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

- งานตรวจสอบการควบคุมงานก่อสร้าง

- งานตรวจสอบบัญชีถ่ายโอนถนน

- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง

- งานตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการเข้าพักโรงแรม และงานจัดเก็บรายได้อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด

- งานตรวจสอบการรับ – นำส่งเงิน

- งานตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงิน

- งานตรวจสอบการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน

- งานตรวจสอบการตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุค่าเครื่องแต่งกาย

- งานตรวจสอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในการจัดการแข่งขันกีฬา

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชน

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายและการยืมเงินสะสม

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง อบจ.

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนข้าราชการฝ่ายการเมือง

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ

- งานตรวจสอบการรับเงิน / ส่งคืนเงินหลักประกันสัญญา

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 39 แห่ง

- งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดอื่น ๆ เช่นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เกี่ยวกับ โครงการ ฝึกอบรม โครงการเกี่ยวกับการจัดงาน โครงการเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน 39 แห่ง

- งานตรวจสอบการยืมเงินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

 - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจแลผู้เกี่ยวข้อง

- งานตรวจสอบการการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบ e - Laas ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

- งานตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน

- งานตรวจสอบการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายเงินของ 8 ส่วนราชการในสังกัด

- งานตรวจสอบการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

- งานตรวจสอบการจัดทำเช็คการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

- งานตรวจสอบการพิมพ์รายงานเอกสารสมุดเงินสดรับ – จ่าย ในระบบ e –LAAS

- งานตรวจสอบการพิมพ์เอกสารรายงานบัญชีแยกประเภททุกประเภทในระบบ e –LAAS

- งานตรวจสอบการจัดทำรายงานประจำเดือนในระบบ  e –LAASรายงานการรับ  การจ่ายเงิน การจัดทำงบทดลอง

- งานตรวจสอบการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบในระบบ e –LAAS

- สรุปนโยบายบัญชี /เงินสด /เงินฝากธนาคาร /เงินฝากกระทรวงการคลัง

- รายจ่ายค้างจ่าย /ฎีกาค้างจ่าย /เงินสะสมเงินทุนสำรอง

- ตรวจสอบการปิดปลดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี

- งานตรวจสอบงานจัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินกำหนดวัตถุประสงค์ในระบบ   e –LAAS

- งานตรวจสอบการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของงบเฉพาะการ สถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะงำ และสถานีขนส่งกันทรลักษ์

- งานตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียน 39 แห่ง

- งานตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายได้–รายจ่ายในระบบ Excel ของโรงเรียน 39 แห่ง

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เช่น เงิน SMBLD เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เงินพัฒนาห้องสมุด เศรษฐกิจพอเพียง เงินศาสตร์พระราชาของสถานศึกษาในสังกัด 39 แห่ง

- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจแลผู้เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ8 ส่วนราชการ

- งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระเบียบกระทรวง  การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของส่วนราชการ 8 ส่วนตามข้อบัญญัติ

- งานตรวจสอบการปิด–ปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

- ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมเลขที่ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

- งานตรวจสอบการตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องเพื่อแจ้งผู้รับจ้างมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา

- งานตรวจสอบงานจัดทำทะเบียนคุมเลขที่สัญญาซื้อ/จ้าง

- งานตรวจสอบงานออกทะเบียนเลขรับงานสารบัญในการรับใบส่งมอบงานของผู้ซื้อ/ผู้จ้าง

- งานตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

- งานตรวจสอบการคืนหลักประกันข้อเสนออิเลคทรอนิคส์ หลักประกันสัญญาที่หมดภาระผูกพัน

- งานตรวจสอบการลงประกาศในระบบ e-Office ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

- งานตรวจสอบการประมาณการราคาและแบบแปลนงานก่อสร้าง

- งานตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

- งานตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

- งานตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมซ่อมแซมทรัพย์สินของโรงเรียน 39 แห่ง

- งานตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 8 ส่วนราชการ โรงเรียน 39 แห่ง

- งานตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของ อบจ. 8 ส่วนราชการ

- งานตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของโรงเรียน 39 แห่ง

- งานตรวจสอบการจำหน่ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

- งานตรวจสอบการจำหน่ายทรัพย์สินของโรงเรียน 39 แห่ง

- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจแลผู้เกี่ยวข้อง

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
30
สัปดาห์นี้ :
10,396
เดือนนี้ :
26,411
ทั้งหมด :
381,383

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]