องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย   ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ ผู้ตอบ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
กรุณาทำเครื่องหมาย
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ มาก
มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ น้อย
มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด
มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
คุณภาพการบริการ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
1.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป็นมิตร/มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)
1.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ
1.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
1.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
1.6 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ ในทางมิชอบ ฯลฯ
2.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
2.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ เก้าอี้ที่นั่งคอยรับบริการ บริการน้ำดื่ม เป็นต้น
2.3 ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
2.4 ความเพียงพอ ความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
2.5 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ
2.6 มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
2.7 ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้
3. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
3.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
3.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
3.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมของท่านที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
698
สัปดาห์นี้ :
698
เดือนนี้ :
26,477
ทั้งหมด :
455,214

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]