องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพกาศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School

6 มกราคม 2566

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพกาศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพกาศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School โดยมี นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะวิทยากรจากโรงเรียน อบจ.เชียงราย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

วิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ จึงสนใจนำแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมโรงเรียนสอนคิด ตามแนวทาง

Thinking School ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School  ซึ่งการคิดเป็นกระบวนการทางสมองในการจัดกระทำข้อมูลและเป็นทักษะที่สำคัญจำเป็น สามารถพัฒนาและฝึกได้ ฝึกให้คิดคล่อง คิดไว และถึงขั้นคิดในระดับสูง คือ คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ คนที่มีทักษะในการคิด สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ และทำงานประสบความสำเร็จ จึงกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการสอนคิด ตามแนวทาง Thinking Schoo ในระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School สามารถปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มีกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ใช้นวัตกรรมสอนคิดตามแนวทาง Thinking School เป็นนวัตกรรมหลัก จำนวน ๒๓ แห่ง ใช้เป็นนวัตกรรมร่วม จำนวน ๕ แห่ง และสนใจศึกษาเรียนรู้เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้จำนวน ๘ แห่ง ซึ่งครั้งนี้มีผู้บริหารและคณะครู จากหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษาที่ประสงค์ร่วมเรียนรู้ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๒ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นำโดย ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 


ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
34,125
สัปดาห์นี้ :
34,321
เดือนนี้ :
34,798
ทั้งหมด :
75,046

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]