องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

17 กุมภาพันธ์ 2566

อบจ.ศรีสะเกษ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ #นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และมี นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมในวันนี้ประกอบด้วย การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีละเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ค. ๒๕๖๖ ประชุมตามระเบียบวาระ เรื่อง ญัตติขออนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ ศ. ๒๕๖๖ และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ และหารือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในตอนท้ายของการประชุม ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดและเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรม ไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยืดถือปฏิบัติรวมถึงแนวทางจริยธรรม (Do's &Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ยึดมั่นในจริยธรม มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติโดยยีดถือประโยชน์ของราชการ ประชาชน หรือประเทศชาติเป็นหลัก ละเว้นจากการแสวงหา ประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
237
สัปดาห์นี้ :
2,332
เดือนนี้ :
14,632
ทั้งหมด :
284,933

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]