องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน "สุขภาวะเด็กนักเรียน ๕ ลด ๕ เพิ่ม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

24 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมพรหมพิมาน นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน "สุขภาวะเด็กนักเรียน ๕ ลด ๕ เพิ่ม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยมี ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานและนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะวิทยากรเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การทำจิตใจให้เบิกบานและการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรา ยาเสพติดและบุหรี่

ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๐๐ คน แบ่งเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๓๐๐ คน ใช้เวลาในการอบรม รุ่นละ ๑ วัน ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

วิธีการอบรม แบ่งผู้เข้าอบรมประจำฐานให้ความรู้สาธิต ฝึกปฏิบัติ และบรรยาย การประเมินผลโครงการ โดยการทดสอบความรอบรู้สำรวจพฤติกรรมสุขภาพการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบสุขภาวะ และสำรวจความพึงพอใจ ด้านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถและความ

เชี่ยวชาญ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
608
สัปดาห์นี้ :
6,569
เดือนนี้ :
20,291
ทั้งหมด :
422,158

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]