องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567

24 มกราคม 2567

อบจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567

 

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและปัญหาที่พบในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางในการดำเนินการจัดงานให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

สำหรับปี 2567 นี้ กำหนดการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน ฯ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2567 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมภาคกลางวัน

วันที่ 6-10 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

  • การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP

  • อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร

  • ผ้าพื้นเมืองศรีสะเกษ ผ้าทอเบญจศรี

  • ของใช้ ของที่ระลึก และเครื่องประดับ

  • การแสดงรากวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ของดีบ้านฉัน

  • นิทรรศการงานวิจัยสี่เผ่าไทไพรบึง

  • บ้านจำลองของ 4 เผ่าไทศรีสะเกษ (กูย เขมร ลาว เยอ) การแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ พิธีกรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน ที่มีความงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละชนเผ่า พร้อมอาหารพื้นบ้านของแต่ละชนเผ่า

  • ดนตรีและงานศิลป์

  • การแสดงดนตรีพื้นบ้าน

  • นิทรรศการงานศิลป์ศิลปินอีสาน

กิจกรรมภาคกลางคืน

วันที่ 8-10 มีนาคม 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี

การแสดงแสง สี เสียง "อารยธรรมแห่งศัทธา มนตราศรีพฤเธศวร" ตอน รอยบรรพชน

การแสดงในภาคกลางคืนจะเป็นการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ตอน รอยบรรพชน เพื่อบอกเล่ากล่าวขานถึงประวัติศาสตร์โบราณของจังหวัดศรีสะเกษแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมอันยิ่งใหญ่และประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่เคยเจริญรุ่งเรืองมานับ 1,000 ปี และวีรกรรมของบรรพชนคนศรีสะเกษที่เคยสร้างบ้านแปงเมืองร่วมกับกษัตริย์ขอมโบราณ โดยเฉพาะพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จนเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในจารึกและเป็นอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ เชื่อมโยงความเป็นเมืองศรีสะเกษจากอดีตถึงปัจจุบัน

รอบซ้อมใหญ่การแสดง  ในคืนวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น.

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำผลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของการดำเนินโครงการเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี 2566 มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินโครงการเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เป็นผู้เข้าชมงาน จำนวน  394 คน ผู้จำหน่ายสินค้า OTOP/ผู้จำหน่ายสินค้าภายในงาน จำนวน  160 คน ผู้ประกอบการที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  100 แห่ง

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน ใช้แบบประเมินผลโครงการเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี 2566  จำนวน 3 ชุด ได้แก่  1) สำหรับผู้เข้าชมงาน 2) สำหรับผู้จำหน่ายสินค้า OTOP/ผู้จำหน่ายสินค้า และ 3) สำหรับผู้ประกอบการที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
641
สัปดาห์นี้ :
6,602
เดือนนี้ :
20,324
ทั้งหมด :
422,191

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]