องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

19 กุมภาพันธ์ 2567

อบจ.ศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ให้เกิด การเรียนรู้ อย่าง มี คุณภาพ เกิดสมรรถนะสำคัญที่สามารถปรับใช้ได้ในชีวิตจริง

--------------------------

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นาวสาวรภัทรภร สายเย็น รองปลัดองค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 37 แห่ง โรงเรียน ที่จัดการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 35 แห่ง จำนวน 160 คน

โดยมีนางอุษนีพร สุมาจักร์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ชัยสุพัฒน์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายสุจินต์ หล้าคำ ผู้ อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม และโรงเรียนดงรักวิทยา

ทั้งนี้เพื่อ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษา ให้ สอดคล้อง เหมาะสมกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหัวใจ ในการ จัดการ ศึกษา เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้ เปรียบเสมือนเข็ม ทิศสำคัญในการกำหนดทิศทางการจัดกิจกรรม และ กระบวนการ เรียนการสอนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ให้เกิด การเรียนรู้ อย่าง มี คุณภาพ เกิดสมรรถนะสำคัญที่สามารถปรับใช้ได้ในชีวิตจริง


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
287
สัปดาห์นี้ :
2,866
เดือนนี้ :
17,534
ทั้งหมด :
345,473

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]