องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

หนังสือราชการ
การประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2561
การประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2561
15 มกราคม 2561
โครงการคืนมือถือเก่าฯ
โครงการคืนมือถือเก่าฯ
13 กรกฎาคม. 2560
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
28 มิถุนายน 2560
ข้อสังการในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ข้อสังการในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
6 มิถุนายน 2560
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤษภาคม 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
30 พฤษภาคม 2560
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
17 พฤษภาคม 2560
การรณณงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
การรณณงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
1 พฤษภาคม 2560
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
26 เมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
20 มีนาคม 2560
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
20 มีนาคม 2560
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่างละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่างละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
20 มีนาคม 2560
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
3 มีนาคม 2560
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 กุมภาพันธ์ 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
1 กุมภาพันธ์ 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
17 มกราคม 2560
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
17 มกราคม 2560
วารสาร อบจ. เดือนตุลาคม 2559
วารสาร อบจ. เดือนตุลาคม 2559
24 พฤศจิกายน 2559
วารสาร เดือนมกราคม 2559
วารสาร เดือนมกราคม 2559
17 พฤศจิกายน 2559

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
223,610
สัปดาห์นี้ :
223,845
เดือนนี้ :
224,269
ทั้งหมด :
264,470

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]