องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

หนังสือราชการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ ชมของดีศรีสะเกษประจำปี 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ ชมของดีศรีสะเกษประจำปี 2561
18 มิถุนายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
11 มิถุนายน 2561
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 พฤษภาคม 2561
การประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2561
การประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2561
15 มกราคม 2561
โครงการคืนมือถือเก่าฯ
โครงการคืนมือถือเก่าฯ
13 กรกฎาคม. 2560
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
28 มิถุนายน 2560
ข้อสังการในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ข้อสังการในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
6 มิถุนายน 2560
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤษภาคม 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
30 พฤษภาคม 2560
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
17 พฤษภาคม 2560
การรณณงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
การรณณงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
1 พฤษภาคม 2560
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
26 เมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
20 มีนาคม 2560
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
20 มีนาคม 2560
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่างละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่างละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
20 มีนาคม 2560
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
3 มีนาคม 2560
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 กุมภาพันธ์ 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
1 กุมภาพันธ์ 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
17 มกราคม 2560

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
698
สัปดาห์นี้ :
698
เดือนนี้ :
26,477
ทั้งหมด :
455,214

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]